tisdag 1 november 2016

Spelet om skattemedel.

Delvis från ledarsidorna.se
"En bedömning som presenterades av Sveriges Kommuner och landsting visar att skatteunderlaget växer snabbt under 2016 och 2017 men långsammare därefter. Kostnaden för demografin ökar snabbare än skatteunderlaget 2018 och 2019..
Inom kommunerna beräknas rekordstora kostnadsökningar på cirka 9 procent, bland annat som en följd av asyl- och flyktinginvandringen. Arbetslösheten inom gruppen utlandsfödda är en orsak då statsbidragen för kommunplaceringarna försvinner efter två år, kostnader för omsorg en annan som påverkar både kommuner och landsting..
Konsekvenserna av det ökade trycket på hälso- och sjukvården har i vissa fall inneburit begränsad tillgänglighet, längre väntetider för planerad vård samt omprioriteringar av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Även tandvården har påverkats då asylsökande och nyanlända har ett större vårdbehov än befolkningen i övrigt.."


Det är naturligtvis olika tryck i olika kommuner, en del klarar sig bra andra har stora bekymmer..

Detta är effekter som är sedan länge kända och när Riksdagen sedan under 2015 i princip släppte invandringen fri så kommer det inom några år mycket surt efter.. 165 000 nyanlända under 2015 sätter sina spår.. Innan fanns det en harmoni i invandringen där kommuner klarade av de som kom.. Men det är inte bara invandringen som kostar våra kommuner, det finns betydligt mer..
Lägg därtill de enorma kostnaderna som vår kommun har med nytt reningsverk, med nya dragningar av ledningar och pumpstationer, nytt elverk och därtill hörande arbeten, många miljoner för kostnader till vägverket för bygge av vägar.. Infrastrukturen runt Hamnstaden, behovet av ett nytt badhus.. Pengar till Trafikverket för att underhålla Kinnekullebanan och en ny tågverkstad.. Och allt jag glömt att skriva om..
Någon som tror att vi inom några år INTE kommer att få skatte -eller/och taxehöjningar?

Inga kommentarer:

Väder eller vad?

Det är väl satans så knepigt, idag skall det nästan bli sommarvärme men i morgon om prognosen stämmer vårvärme och kanske inte ens det.. Va...